تماس با مرکز سمتا

آدرس: میدان نوبنیاد - خیابان شهید لنگری- مجتمع یاس- طبقه اول - مرکز سمتا

تلفن های تماس : دفتر مرکز :۲۶۱۴۹۵۷۱

تکمیل مستندات: ۲۶۱۴۹۵۷۶ ۲۶۱۴۹۵۷۷ ۲۶۱۴۹۵۷۸

واحد ارزیابی : ۲۶۱۴۹۵۷۴

کارگزاری شرکت های دانش بنیان : ۲۶۱۴۹۵۷۳

دورنگار: ۲۶۱۴۹۵۷۹