تماس با مرکز سمتا

آدرس: میدان نوبنیاد - خیابان شهید لنگری- مجتمع یاس- طبقه اول - مرکز سمتا

تلفن های تماس : دفتر مرکز :۲۶۱۴۹۵۷۱1

تکمیل مستندات: ۲۶۱۴۹۵۷۶ ۲۶۱۴۹۵۷۷ ۲۶۱۴۹۵۷۸8

واحد ارزیابی : ۲۶۱۴۹۵۷۴4

کارگزاری شرکت های دانش بنیان : ۲۶۱۴۹۵۷۳3

دورنگار: ۲۶۱۴۹۵۷۹9