الزامات همکاری

سازمان های تابعه موظف اند تنها با شرکت های دارای پروانه سمتا قرارداد منعقد نمایند.

شرکت ها / کارگاه ها فقط مجاز به انعقاد قرارداد با سازمان ها در حوزه تخصصی ذکر شده در پروانه سمتا و در سقف ریالی تعیین شده می باشند.