تسهیلات برای کارکنان شرکت همکار با سمتا

پرداخت تسهیلات متناسب با گردش سه ماهه عملیات حساب شرکت به افراد معرفی شده از سوی شرکت

حداکثر سقف تسهیلات برای افراد معرفی شده جهت اعطاء تسهیلات به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال می باشد

میزان تسهیلات و مدت پرداخت بر اساس جدول زیر می باشد

ردیف

میانگین مانده حساب طی یک دوره ۳ ماه

شرایط تسهیلات

میزان تسهیلات

نرخ تسهیلات

مدت باز پرداخت

۱

از مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال

تا مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال

۵ % میانگین

یا

۱۴ % میانگین

۴ %

 

۱۵%

۲۴ ماهه

 

۳۶ ماهه

۲

از مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۱ ريال

تا مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال

۶ % میانگین

یا

۱۴ % میانگین

۴ %

 

۱۶.۵ %

۲۴ ماهه

 

۳۶ ماهه

۳

پیش از ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال

۷.۵ % میانگین

یا

۱۶ % میانگین

۴ %

 

۱۸ %

۲۴ ماهه

 

۳۶ ماهه