دریافت فرم های عضویت

به منظور عضویت در شبکه همکاران، لازم است هریک از شرکت ها با توجه به نوع فعالیت خود فرم های مربوطه را تکمیل و به مرکز سمتا ارسال نمایند.

● صنعتی

● خدمات فنی و مهندسی

● تحقیق و توسعه

● بازرگانی

● مشاوره و آموزش

● خدمات عمومی