شرایط بکارگیری نخبگان وظیفه در شرکت های فن آور همکار سازمان های مرتبط با سمتا

به منظور بهره مندی شرکت های فناور و دانش بنیان از نخبگان و استعدادهای وظیفه برتر موارد زیر به اطلاع میرسد.

شرایط بهره گیری:

شرکت های دانش بنیان همکار شرکت های تحقیقاتی و صنعتی - تولیدی رتبه های A و B و C سمتا

داشتن قرارداد جاری تحقیقاتی یا قرارداد تولیدی با رویکرد تحقیقاتی